Thỉnh oan gia trái chủ là gì?

“Thỉnh oan gia trái chủ” là mời, rước những “vong hồn” mà trong kiếp trước (tiền kiếp) của mình có oan trái, thù hằn hay mang nợ để kiếp này mình trả nợ cho những “vong” đó để thoát khỏi bệnh tật, tai ương trong cuộc sống. Đây là phương pháp mà chùa Ba Vàng (Uông Bí, Quảng Ninh) lợi dụng sự thiếu hiểu biết về Phật Giáo của người dân để truyền bá, kêu gọi người dân đóng tiền thực hiện “giải oán” thông qua hình thức công đức vào nhà chùa.