Các bài viết liên quan đến:

toàn diện

RCEP là gì, quan trọng ra sao với ASEAN?

RCEP là gì, quan trọng ra sao với ASEAN?

RCEP - Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực - sẽ được ký kết tại HNCC ASEAN 37 theo đúng kỳ vọng của các nước thành viên sau 6 năm đàm phán.
VTC News
VTC News • 15 ngày
Chuyển đổi số là gì ?

Chuyển đổi số là gì ?

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.
VietnamNet
VietnamNet • 1 tháng
Quản trị chiến lược quốc tế (International strategic management) là gì?

Quản trị chiến lược quốc tế (International strategic management) là gì?

Quản trị chiến lược quốc tế (tiếng Anh: International strategic management) là một quá trình lập kế hoạch quản trị toàn diện và liên tục nhắm vào việc hoạch định và thực hiện các chiến lược.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Liên minh toàn diện (Comprehensive alliance) là gì?

Liên minh toàn diện (Comprehensive alliance) là gì?

Liên minh toàn diện (tiếng Anh: Comprehensive alliance) là một dạng liên minh chiến lược giữa các doanh nghiệp.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Thu nhập toàn diện (Comprehensive Income - IC) trong báo cáo tài chính là gì?

Thu nhập toàn diện (Comprehensive Income - IC) trong báo cáo tài chính là gì?

Thu nhập toàn diện (tiếng Anh: Comprehensive Income - IC) là sự thay đổi tài sản ròng của công ty từ các nguồn mà không phải là chủ sở hữu trong một khoảng thời gian cụ thể.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Thu nhập toàn diện khác (Other comprehensive income - OCI) là gì?

Thu nhập toàn diện khác (Other comprehensive income - OCI) là gì?

Thu nhập toàn diện khác (tiếng Anh: Other comprehensive income - OCI) bao gồm doanh thu, chi phí, lãi/lỗ chưa được thực hiện.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Vườn ươm doanh nghiệp (Incubator) là gì? Phân biệt với tăng tốc doanh nghiệp

Vườn ươm doanh nghiệp (Incubator) là gì? Phân biệt với tăng tốc doanh nghiệp

Vườn ươm doanh nghiệp (tiếng Anh: Incubator) là một mô hình hỗ trợ doanh nghiệp toàn diện được thiết kế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi sự và mới được thành lập phát triển.
VietnamBiz
VietnamBiz • 1 năm