Doppelganger là gì?

Doppelganger (đọc như: Đóp-bồ-geng-ờ) dịch nghĩa tiếng Việt: song trùng nghĩa là cùng tồn tại (có thể không cùng một thời điểm lịch sử). Từ này dùng để chỉ một bản sao, một hình dạng trông giống như sinh đôi với người đang sống nhưng không hề có quan hệ gì với nhau. Ngày nay, từ này dùng để chỉ những người xa lạ nhưng giống nhau như sinh đôi.