Các bài viết liên quan đến:

niết bàn

Ba la mật là gì?

Ba la mật là gì?

Là những pháp hành cao tột, giúp cho chúng sanh đi từ bờ mê qua bến giác, từ sinh tử luân hồi qua giải thoát Niết Bàn.