Các bài viết liên quan đến:

gen y

Từ điển Gen Z: Chằm Zn là gì?

Từ điển Gen Z: Chằm Zn là gì?

Trong khi Gen Z than "chằm Zn" hẳn các gen khác hoang mang không hiểu gì.