Các bài viết liên quan đến:

gaap

Hoạt động không tiếp tục (Discontinued Operation) là gì? Hoạt động không tiếp tục theo GAAP và IFRS

Hoạt động không tiếp tục (Discontinued Operation) là gì? Hoạt động không tiếp tục theo GAAP và IFRS

Hoạt động không tiếp tục (tiếng Anh: Discontinued Operation) là thuật ngữ chỉ dòng sản phẩm hay hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty đã bị thoái vốn hoặc ngừng hoạt động, và được báo cáo tách biệt với các hoạt động liên tục trên báo cáo thu nhập.
Khoản mục ngoại lệ (Exceptional Item) là gì? Khoản mục ngoại lệ và Khoản mục bất thường

Khoản mục ngoại lệ (Exceptional Item) là gì? Khoản mục ngoại lệ và Khoản mục bất thường

Khoản mục ngoại lệ (tiếng Anh: Exceptional Item) là một khoản chi phí phát sinh bởi một công ty, phải được ghi chú riêng trong bản báo cáo tài chính theo Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP).