Các bài viết liên quan đến:

authentic

Phong cách lãnh đạo đích thực (Authentic leadership - AL) là gì?

Phong cách lãnh đạo đích thực (Authentic leadership - AL) là gì?

Phong cách lãnh đạo đích thực (tiếng Anh: Authentic leadership - AL) là một phong cách lãnh đạo mới nổi, được xem là rất cần thiết trong lĩnh vực quản trị tổ chức trong thế kỉ XXI.
VietnamBiz
VietnamBiz • 4 tháng