Ngày 26/3 là ngày gì?

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Chưa có đánh giá)
Loading...

Ngày 26/3 hay ngày 26 tháng 3 là ngày Thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản (TNCS) Đông Dương, nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây là một tổ chức chính trị xã hội của Thanh niên Việt nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Ngày 26/3 được gọi ngắn gọn là ngày Thành lập Đoàn.

Lịch sử ra đời

Từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 3 năm 1931, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 2, Trung ương Đảng đã có phiên làm việc quan trọng bàn về công tác thanh niên đặt ra vấn đề “… tổ chức ra Thanh niên cộng sản đoàn là nhiệm vụ để thâu phục một bộ phận quan trọng của vô sản giai cấp, là một vấn đề cần thiết mà Đảng phải giải quyết”. Hội nghị chủ trương thống nhất các tổ chức thanh niên thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương, nhằm thu hút thanh niên phấn đấu cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. 

Tại Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 – 25/3/196, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (ngày cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. 

26/3 thành lập Đoàn
Huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Các mốc phát triển

Từ ngày 26/3/1931 đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, Đoàn đã đổi tên nhiều lần:

  • Từ 1931 – 1936: Đoàn TNCS Đông Dương
  • Từ 1937 – 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương
  • Từ 11/1939 – 1941: Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương
  • Từ 5/1941 – 1956: Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam
  • Từ 25/10/1956 – 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam
  • Từ 2/1970 – 11/1976: Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh
  • Từ 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Viết một bình luận